Megyei önkormányzatok

Baranya Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

SZMSZ 14.§
4) A közgyűlés ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket legkésőbb a közgyűlést előkészítő bizottsági ülést, továbbá a közgyűlés ülését megelőző 5. napon az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. Ugyaneddig az időpontig a közgyűlési tagok és a napirendi pontok tárgyalásában érintettek a bizottsági, valamint a képviselő-testületi ülésre szóló meghívót nyomtatott formában is kézhez kapják.
(5) Az érdeklődők az előterjesztéseket az önkormányzat internetes honlapján kívül, a közgyűlés ülését megelőző 5 napon belül a Jogi és Szervezési Főosztályon, illetve a közgyűlés ülésének napján délelőtt 8 órától az ülés helyszínén tekinthetik meg.
15.§ (3)d
Az előterjesztés IV. része tartalmazza a véleményező szervezetek - kivéve a bizottságok - írásbeli véleményét, melyet a képviselők legkésőbb az ülést 5 nappal megelőzően kapnak meg, kivéve az SZMSZ 14. § (6) bekezdésben foglalt esetet. A bizottságok véleményét a 17. § (5) bekezdése szerinti előterjesztés tartalmazza.

Közzétevő elérhetősége: 
fojegyzo@baranya.hu
Elérhetőség: 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9., Postacím: 7602 Pécs, Pf.: 121.

Közzétételről gondoskodik: 
Lászlóné dr. Kovács Ilona - főjegyző

Zala Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

A rendes ülésre vonatkozó szabályok
A közgyűlés összehívása
15. §
(6) A közgyűlés ülésének időpontjáról és tervezett napirendjéről – az ülés megelőző legalább 4 nappal - a megye lakosságát sajtóközlemény közzétételével kell értesíteni.

Az ülések nyilvánossága
17. §
(1) A közgyűlés ülései – a (3) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – nyilvánosak.

(2) A választópolgárok - a zárt ülés anyagának kivételével - betekinthetnek a közgyűlés előterjesztéseibe. Az írásos előterjesztések a Közgyűlés Hivatalában megtekinthetőek.
...

Önkormányzati rendeletalkotás
38. §
(1) A közgyűlés rendeletet alkothat a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására.

(2) A rendelet alkotását kezdeményezheti a közgyűlés elnöke, a közgyűlés tagja, bizottsága és a főjegyző.

(3) Rendelettervezetet a közgyűlés elnöke és a főjegyző terjeszthet elő.

(4) A rendelettervezetekhez indokolást kell fűzni. Ha a rendelettervezet rendeletet kíván módosítani, a címben ezt jelezni kell.

(5) A rendelettervezetet a kijelölt bizottságok megtárgyalják. Minden rendelettervezetet a közgyűlésnek történő benyújtás előtt a Jogi és Ügyrendi Bizottság jogi szempontból véleményez.

(6) A rendeletet a közgyűlés elnöke és a főjegyző írja alá. A rendeletek kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik a Zala Megyei Önkormányzat Közlönyében történő közzététel útján.

(7) A közgyűlés rendeleteinek folyamatos felülvizsgálatáról és évenként gyűjteményes formában való megjelentetéséről a főjegyző gondoskodik.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 92/500-720 e-mail:fojegyzo@zalamegye.hu
Elérhetőség: 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Sifter Rózsa

Veszprém Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részlet az SZMSZ-ből:

A közgyűlés összehívása
11. §

(8) [14]A közgyűlés üléseinek helyét, időpontját és a tárgyalandó napirendeket a megyei napilapban legalább egy alkalommal az ülés előtt közzé kell tenni. A közgyűlési meghívót, valamint a nyilvános tárgyalási előterjesztéseket a kiküldés időpontjában meg kell jeleníteni a megyei önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu )

Az előterjesztések
12. §
...
(2) A közgyűlés elé előterjesztéseket nyújthatnak be:
a) a témakör szerint hatáskörrel rendelkező bizottság(ok),
b) a közgyűlés elnöke, alelnöke(i), továbbá tanácsnoka(i), képviselő(i), képviselők csoportja(i),
c) a közgyűlés által napirendre tervezett előterjesztések tekintetében az érintett intézmények, vagy más szervezetek vezetői,
d) a főjegyző.
...
A tanácskozás, a tanácskozás rendje

13. §
(1) [25]A közgyűlés ülése nyilvános, amelyről, - a közgyűlés munkájának zavarása nélkül – hang-, film- vagy videofelvétel készíthető.
(3) [27]A közgyűlés zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá az önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
...

Rendeletalkotás
19.§

7) [46]A közgyűlés rendeleteit a megyei önkormányzat hivatalos lapjában kell kihirdetni és a megyei önkormányzat honlapján megjelentetni. Az állampolgárok szélesebb körét érintő rendeleteket a megyei sajtóban is nyilvánosságra kell hozni.
...

VII. FEJEZET
Közgyűlés elnöke, alelnökei, főjegyző, aljegyző
29. §

12) A közgyűlés elnöke, az alelnökei, a főjegyző és az aljegyző a megye lakosságával, a települési önkormányzatokkal, valamint az ellátó és szolgáltató szervezetekkel való közvetlen kapcsolattartás érdekében fogadónapot tartanak.
(A fogadónapok tartásának rendjét a szabályzat 10. sz. függeléke tartalmazza.)

Közzétevő elérhetősége: 
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 162, mokfojegyzo@vpmegye.hu
Elérhetőség: 

8100 Veszprém, Megyeház tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Zsédenyi Imre, főjegyző

Vas Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

17§
(2) A közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a megyei önkormányzati hivatal a lakosságot az ülés előtt 6 nappal a megyei napilap(ok)ban tájékoztatja. A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 15 nappal az ülés megtartása előtt nyilvánosságra kell hozni.
...
20§
(1) A közgyűlés tárgyalási anyagaiként – főszabályként – írásos előterjesztések szolgálnak.
...
22§
1) A közgyűlés elé előterjesztéseket terjeszthetnek be:

a) a témakör szerint illetékes bizottság(ok)
b) a közgyűlés elnöke, illetve megbízása alapján alelnöke
c) az illetékes bizottság véleményével a megyei közgyűlés alelnöke, a megyei közgyűlés frakciói, a képviselő.

(2) A főjegyző előterjesztés benyújtását kezdeményezheti a téma szerint illetékes bizottságnál. Indítványára a bizottság dönt az előterjesztés közgyűlés elé történő terjesztéséről.

26§

(1) A közgyűlés ülése nyilvános.

(2) Zárt ülést kell tartani választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetve visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(3) Zárt ülés rendelhető el a megyei önkormányzat vagyonával való rendelkezés esetén és az általa kiírt pályázat elbírálásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(4) Zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a főjegyző, az önkormányzati hivatal tárgy szerint illetékes szakértője (illetve szakértői) vehetnek részt.

27. §.

A közgyűlés elnöke az ülésen megjelent állampolgároknak két percben hozzászólási lehetőséget biztosíthat, amennyiben az állampolgár írásban, felszólalási jegyen a hozzászólási szándékát és annak rövid tartalmát az ülés megkezdéséig vagy annak szünetében jelezte.

39. §.

(1) Törvényi felhatalmazás alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhetik a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a megyei intézmények vezetői és a főjegyző.
(2) A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a közgyűlés elnökénél kell benyújtani, aki azt 2 hónapon belül előterjeszti. A közgyűlés meghatározza a rendelet előkészítés menetét és azt, hogy a tervezetet mely szervekkel kell egyeztetni, s azt milyen vitafórumon kell megvitatni.
...

(5) Az előkészítést követően a rendelet-tervezetet – szükség szerint indokolással együtt – kell a közgyűlés elé beterjeszteni. A főjegyző a közgyűlésen tájékoztatást ad az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem hasznosított véleményekről is.

42§

(3) A jegyzőkönyvekbe – kivéve a zárt ülésről készülteket – az önkormányzati hivatalban lehet betekinteni, erről a lakosságot tájékoztatni kell.

Közzétevő elérhetősége: 
drkunlaszlo@vasmegye.hu
Elérhetőség: 

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Kun László, jegyző

Tolna Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részlet az SZMSZ-ből:

(1)Tolna megye választópolgárai – Szekszárd Megyei Jogú Város kivételével – a Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlésébe (a továbbiakban: Megyei Közgyűlés, vagy
Közgyűlés) választott képviselőik útján, valamint a megyei népszavazáson való
részvételükkel gyakorolhatják az önkormányzáshoz való közösségi jogokat.
...
A Megyei Önkormányzat feladat-, és hatásköre

...
(3) Az Önkormányzat és szervei feladataik ellátása során a helyi közügyekben demokratikus
módon, megfelelő nyilvánosságot biztosítva törvényesen járnak el.
...

A Közgyűlés üléseire meghívandók köre
20§
...
(3)A Közgyűlés ülésének időpontját és fő napirendjeit a Tolnai Népújságban közzé kell tenni.
...

Az ülések nyilvánossága
21. §.
(1) A Közgyűlés ülése nyilvános. A törvényben foglalt esetekben azonban zárt ülést kell
tartani, illetve a közgyűlés döntése alapján zárt ülés tartható.
(2) A választópolgárok betekinthetnek – a zárt ülés előterjesztései, valamint a Közgyűlés
ülésén kézbesítésre kerülő előterjesztések kivételével – a közgyűlés előterjesztéseibe.
Ennek érdekében az írásos előterjesztések:
a.) a soros ülés napját megelőzően legalább 5 nappal,
b.) a soron kívüli ülés napját megelőzően – a 19. § (6) bekezdésében meghatározott eset
kivételével – legalább 3 naptári nappal
a Hivatal aljegyzőjénél megtekinthetők.

A napirendek tárgyalása
33. §.
(1) A Közgyűlésen megjelent állampolgárok, társadalmi és érdekvédelmi szervek, valamint a
politikai pártok képviselői a Közgyűlés alatt – kivéve a tanácskozási joggal meghívottakat
– nem tehetnek indítványokat.
(2) A Közgyűlésen részvételi joggal meghívottak és az érdeklődők a részükre kijelölt helyen
foglalhatnak helyet, de tetszést, vagy nem tetszést nem nyilváníthatnak.
(3)A Közgyűlés elnöke felszólalási jogot engedélyezhet a részvételi joggal meghívott részére
is, amennyiben a meghívott jelzi felszólalási szándékát.

Az önkormányzati rendeletalkotás
44. §.
(1) Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti:
a.) a Közgyűlés tagja,
b.) a Közgyűlés bizottsága,
c.) a főjegyző.
(2) A kezdeményezést – a munkatervben meghatározott esetek kivételével – a Közgyűlés
elnökéhez kell benyújtani, melyet a Közgyűlés következő ülésén kell előterjeszteni.

A jegyzőkönyv
48§
(7)Az állampolgárok – a zárt ülés anyaga és jegyzőkönyve kivételével – betekinthetnek a
közgyűlési előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe.

Közmeghallgatás
49. §.
(1) A Közgyűlés évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

Közzétevő elérhetősége: 
tel.: 74/505-606 fax: 74/505-611 e-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu
Elérhetőség: 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Bartos Georgina

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

A közgyűlés összehívása és üléseinek rendje
...
38. §
(1) A közgyűlés ülése nyilvános, amelyről hangfelvétel készül, film-, videofelvétel készíthető.
(2) Az ülésen megjelent hallgatóság az ülésteremben a részükre kijelölt helyen tartózkodhat.
(3) A közgyűlés:
a.) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor (Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja).
b.) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene (Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja).
...

Közgyűlési előterjesztések
42. §
(1) A közgyűlés napirendjeit általában írásos előterjesztések alapján tárgyalja.
(2) Az előterjesztések döntési javaslatainak törvényességét a főjegyző előzetesen véleményezi.
(3) Az előterjesztések összeállításának, a határozatok végrehajtásának és a végrehajtásról történő beszámolásnak a rendjét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.

A közgyűlés üléseire meghívandók köre
...
(3) A közgyűlés idejéről és napirendjéről a lakosságot is tájékoztatni kell, ezért a meghívót és az előterjesztéseket meg kell küldeni:
- a megyei terjesztésű napilapok szerkesztőségeinek,
- a Magyar Távirati Irodának,
- a Magyar Televízió Körzeti Stúdiójának,
- a megyében működő írott sajtónak, rádió és televízió társaságoknak, ha a közgyűlés elnökéhez bejelentkeztek.
(4) A közgyűlés ülésének meghívóját az ülés időpontját megelőző 5 nappal a hivatal hirdetőtábláján közszemlére kell tenni.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 42/599-532 e-mail:kassa@szszbmo.hu
Elérhetőség: 

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Közzétételről gondoskodik: 
Baloghné Kássa Zita

Somogy Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

Az ülések nyilvánossága
23. §
(1) A közgyűlés ülése nyilvános.
(2) A választópolgárok - a zárt ülés anyaga és jegyzőkönyve kivételével - betekinthetnek a közgyű-lés előterjesztéseibe. Ennek érdekében az írásos előterjesztéseket:
a) a/ a soros ülés napját megelőzően legalább 7 nappal,
b) b/ a soron kívüli ülés napját megelőzően - a 21. § (7) bekezdésében meghatározott eset kivételével - legalább 3 naptári nappal
A Megyei és Városi Könyvtár részére meg kell küldeni.
Az előterjesztések az önkormányzati hivatal Főjegyzői Titkárságán is megtekinthetők.
24. §
(1) A közgyűlés zárt ülést tart:
a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi el-járás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügyek tár-gyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,
b) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
(2) A közgyűlés zárt ülést rendelhet el a megyei önkormányzat vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
...

Az előterjesztések
25. §
(1) Előterjesztésnek minősül a rendelet és határozat-tervezet, a beszámoló és a tájékoztató.

Az önkormányzati döntések és a döntéshozatal
42. §
(5) A közgyűlés döntéseit meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, a közgyűlés rendeleteit és érdemi döntéseit közzé kell tenni a Somogy Megyei Közgyűlés hivatalos lapjában (ld. SZMSZ 1. §. (4) bekezdés). Megtekintésük biztosított a hivatalnál, a számítógépes rendszerben, valamint a Megyei Önkormányzat elektronikus honlapján (www.som-onkorm.hu).

Az önkormányzati rendeletalkotás
44. §
(1) Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti:
a) a közgyűlés tagja,
b) a közgyűlés bizottsága,
c) a főjegyző,
d) a megyei önkormányzat intézménye.
(2) A kezdeményezést - a munkatervben meghatározott esetek kivételével - a közgyűlés elnökéhez kell benyújtani, aki a közgyűlés következő ülésén köteles előterjeszteni.

45. §
(1) A közgyűlés állást foglal az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességéről, a rende-let tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről. Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét, valamint a közgyűlési tárgyalás időpontját.
(2) Az előkészítéssel megbízhatja a rendelet tárgya szerint illetékes bizottságot vagy e célból külön ideiglenes bizottságot hozhat létre.
(3) A szakmai előkészítés a főjegyző feladata.
...
5) Az előkészítést követően a rendelet-tervezetet a közgyűlés elé kell terjeszteni. A főjegyző ennek során tájékoztatást ad az előkészítés során felmerült, de a tervezetben nem hasznosított kisebbségi véleményekről.
...
46. §
...
(3) A rendelet-tervezethez általános és részletes indokolás készül, amely tartalmazza:
a) a megalkotandó rendelet célját és szükségességének indokolását, a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokra történő hivatkozást stb. (általános indokolás),
b) az egyes fejezetekhez - szükség szerint egyes szakaszokhoz - fűzött részletes indokolás elemzi, hogy a tervezett rendelet miért az előterjesztés szerint javasolja az adott tárgy-ban a szabályozást.
47. §
(3) A önkormányzati rendeletet el kell helyezni a Megyei és Városi Könyvtárban. A megyei ön-kormányzati hivatalnál - ügyfélfogadási időben - a választópolgároknak lehetőséget kell biztosí-tani az önkormányzati rendeletek megtekintésére.
(4) A főjegyző köteles gondoskodni az önkormányzati rendeletek végrehajtásának figyelemmel kíséréséről, az évenkénti felülvizsgálatáról, a szükséges módosító indítványok előterjesztéséről, valamint a rendeleteknek a módosító rendeletekkel egységes szerkezetben való közzétételéről. Szükség szerint, de legalább ciklusonként a hatályos önkormányzati rendeletek teljes szövegét meg kell jelentetni.

A jegyzőkönyv
48. §
...
(3) a) A közgyűlés nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvet a főjegyző kezeli és évente bekötteti.
b) A jegyzőkönyv hiteles másolatait a főjegyző megküldi
- az ülést követő 15 napon belül a Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
- a Megyei és Városi Könyvtárnak.
50. §
(1) A közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és mellékleteit, a jelenlé-ti ívet, valamint a határozatok mellékleteit, a közgyűlési tagok kérelmére az írásban is benyúj-tott hozzászólást is mellékelni kell, a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és jelentést, a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsort, a főjegyző törvényességi észrevételét.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az ülés helyét, időpontját,
b) a megjelent közgyűlési tagok jelenléti ív szerinti létszámát, az előzetesen távolmaradá-sát bejelentett és az ezt be nem jelentett közgyűlési tagok névsorát,
c) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők névsorát,
d) az ülés határozatképességének megállapítását,
e) az elfogadott napirendeket,
f) napirendi pontonként az előterjesztés címét és előadóját, a napirend tárgyalásához meg-hívottak nevét és a képviselt szervet,
g) a szóbeli előterjesztés, kiegészítés rövid tartalmát,
h) a kérdést feltevő nevét és a kérdés lényegét,
i) a hozzászólások lényegét, illetve szó szerinti szövegét, ha azt a közgyűlés tagja kifeje-zetten kéri,
j) a szavazás számszerű eredményét,
k) a döntések szó szerinti szövegét,
l) a bejelentéseket, interpellációkat, azokra adott válaszokat,
m) a közgyűlés elnöke esetleges intézkedéseit,
n) a főjegyző törvényességi észrevételeit,
o) a közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket.
...

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 82/508-100 e-mail:admin@som-onkorm.hu
Elérhetőség: 

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Vörös Tamás

Pest Megyei Önkormányzat

Közzétevő elérhetősége: 
Telefon: (06 1) 317-6423 Fax: (06 1) 318-1946 E-mail: fojegyzo@pestmegye.hu
Elérhetőség: 

1052 Budapest, Városház u. 7.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Szép Tibor, jegyző

Nógrád Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Az SZMSZ D) pontja (Az előterjesztések) 20-21. § tárgyalja a rendeletalkotás rendjét, együtt az összes többi előterjesztéssel együtt. Ezen kívül a rendeletalkotást a 38. § szabályozza.
Véleményezés:
Az SZMSZ csak a testületi ülésen való állampolgári részvételt tárgyalja 15. illetve 69. §.-ban (közmeghallgatás illetve helyi népszavazási kezdeményezés)

Közzétevő elérhetősége: 
Tel: (32) 620-126 / Fax: (32) 620-152 E-mail elérhetőség: fojegyzo@nograd.hu
Elérhetőség: 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Bartha László, jegyző
Tartalom átvétel