Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzati

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

A rendelet-tervezet
33.§ (1) A rendelet-tervezetet írásos indokolással kell a közgyűlés elé terjeszteni.
(2) A rendelet-tervezetek a tárgya szerint illetékes bizottság(ok) és az ügyrendi és jogi bizottság törvényességi, jogi szempontú véleményével terjeszthetők a közgyűlés elé.
(3) A rendelet-tervezet módosítására vonatkozó javaslatokat a közgyűlést megelőzően is minden esetben véleményezi az ügyrendi és jogi bizottság.
...

A közzététel
34.§ (1) Az elfogadott rendeletet a közgyűlés elnöke és a főjegyző írja alá a közgyűlés ülését követő 15 napon belül.
(2) Az aláírt rendeletet a megyei önkormányzat hivatalos lapjában és a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) kell közzétenni. Eltérő rendelkezés hiányában a hatálybalépés időpontja a honlapon történő kihirdetés napja. A rendelet záradéka tartalmazza a kihirdetés módját és időpontját.

35.§ (1) A közgyűlés rendeletét és határozatait a közgyűlés hivatalos lapjában meg kell jelentetni. A közzététel a főjegyző feladata.
(2) A közgyűlés minden olyan döntéséről, mely a választópolgárokat érinti, a helyi sajtóban tájékoztatást kell adni. Ebbe a körbe tartozik minden esetben:
a/ a megyei népszavazás kiírása,
b/ a közmeghallgatás időpontja,
c/ hitelfelvétel és kötvény kibocsátás,
d/ az önkormányzat hivatala ügyfélfogadási rendje.
A tájékoztatásról a főjegyző gondoskodik.

A jegyzőkönyv
37.§ (1) A közgyűlés üléséről számítógép által szolgáltatott elektronikus hangfelvételt és három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) Az ülésről rögzített kép- és hangfelvétel nem selejtezhető.
(3) A jegyzőkönyv tartalmazza a képviselők által feltett kérdéseket, az arra adott válaszokat, valamint a hozzászólások lényegét, és a hozott döntéseket.
(4) A jegyzőkönyvet - az Ötv. 17.§-ában foglaltakon túl
- egy példányban a hivatalban közszemlére kell tenni,
- egy példányát a főjegyző évenként köteles beköttetni.
(5) Amennyiben zárt ülésre kerül sor, akkor a főjegyző a külön jegyzőkönyvet két példányban készítteti el.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 62/566-010, Fax: 62/420-637, e-mail: fojegyzo@csongrad-megye.hu
Elérhetőség: 

6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Csonkáné dr. Balda Ilona - főjegyző
Tartalom átvétel