Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

AZ ÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSA
11. §
...
(5) A közgyűlés ülésének időpontjáról, helyéről, napirendjéről, továbbá arról, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hol tekinthető meg (SZMSZ 38. § (7) bekezdés), a meghívó kiküldésével egy időben a megye lakosságát a megyei önkormányzat honlapján történő egyidejű megjelentetéssel tájékoztatni kell.

AZ ÜLÉSEK RENDJE, AZ ÜLÉSVEZETÉS
12. §
(1) A közgyűlés ülése nyilvános, amelyről hang- és videofelvétel készíthető.
(2) A közgyűlés zárt ülést tart:
a) választás, kinevezés, felmentés vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele;
b) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor.
(3) A közgyűlés zárt ülést rendelhet el bármely közgyűlési tag javaslatára minősített többséggel a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
...
ELŐTERJESZTÉSEK
17. §
(1) A közgyűlés elé kerülő előterjesztések főbb fajtái:
a) beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely megyei önkormányzati szerv, intézmény, önkormányzati részesedésű gazdasági vagy közhasznú társaság tevékenységéről;
b) az a) pont alá nem tartozó önálló döntést igénylő javaslat, kérelem, amely rendeletalkotásra, vagy határozathozatalra irányul;
c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek;
c) önkormányzati hatósági ügyben tett előterjesztés.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti előterjesztésre jogosult:
a) az elnök és az alelnökök;
b) a témakör szerint illetékes bizottság;
c) bármelyik képviselő;
d) a főjegyző.
(3) A főjegyző az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevételeiről a napirend tárgyalásának megkezdésekor tájékoztatja a közgyűlést.

A KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSEI
36. §
...
(7) A közgyűlés által megalkotott önkormányzati rendeletet az Önkormányzati Hírekben kell kihirdetni, melyet egyidejűleg a megyei önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.
(8) Az Önkormányzati Hírekben, valamint a megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni a közgyűlés határozatait is.

A KÖZGYŰLÉS DOKUMENTUMAI
37. §
A közgyűlés üléseiről készült hang- és képanyagot rögzítő kazettákat egy évig kell megőrizni.
A videofelvételek szerkesztett képi anyagként is őrizhetők.
38. §
(1) Bármely képviselő kérésére hozzászólását szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.
(2) A jegyzőkönyv mellékletei:
- az előterjesztések;
- a napirendekhez írásban benyújtott kiegészítések és a képviselő kérésére az általa írásban benyújtott hozzászólás;
- olyan nagy terjedelmű dokumentumok (megállapodások, alapító okiratok stb.), amelyekre a hozott döntések vonatkoznak;
- név szerinti szavazás esetén a szavazatokat tartalmazó névsor;
- a jelenléti ív.

Közzétevő elérhetősége: 
telefon: 52/507-524, martone@hbmo.hu
Elérhetőség: 

4002 Debrecen, Piac u. 54.

Közzétételről gondoskodik: 
Vasas Lászlóné dr., főjegyző
Tartalom átvétel