Somogy Megyei Önkormányzat

Somogy Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

Az ülések nyilvánossága
23. §
(1) A közgyűlés ülése nyilvános.
(2) A választópolgárok - a zárt ülés anyaga és jegyzőkönyve kivételével - betekinthetnek a közgyű-lés előterjesztéseibe. Ennek érdekében az írásos előterjesztéseket:
a) a/ a soros ülés napját megelőzően legalább 7 nappal,
b) b/ a soron kívüli ülés napját megelőzően - a 21. § (7) bekezdésében meghatározott eset kivételével - legalább 3 naptári nappal
A Megyei és Városi Könyvtár részére meg kell küldeni.
Az előterjesztések az önkormányzati hivatal Főjegyzői Titkárságán is megtekinthetők.
24. §
(1) A közgyűlés zárt ülést tart:
a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi el-járás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügyek tár-gyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele,
b) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
(2) A közgyűlés zárt ülést rendelhet el a megyei önkormányzat vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
...

Az előterjesztések
25. §
(1) Előterjesztésnek minősül a rendelet és határozat-tervezet, a beszámoló és a tájékoztató.

Az önkormányzati döntések és a döntéshozatal
42. §
(5) A közgyűlés döntéseit meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, a közgyűlés rendeleteit és érdemi döntéseit közzé kell tenni a Somogy Megyei Közgyűlés hivatalos lapjában (ld. SZMSZ 1. §. (4) bekezdés). Megtekintésük biztosított a hivatalnál, a számítógépes rendszerben, valamint a Megyei Önkormányzat elektronikus honlapján (www.som-onkorm.hu).

Az önkormányzati rendeletalkotás
44. §
(1) Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti:
a) a közgyűlés tagja,
b) a közgyűlés bizottsága,
c) a főjegyző,
d) a megyei önkormányzat intézménye.
(2) A kezdeményezést - a munkatervben meghatározott esetek kivételével - a közgyűlés elnökéhez kell benyújtani, aki a közgyűlés következő ülésén köteles előterjeszteni.

45. §
(1) A közgyűlés állást foglal az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességéről, a rende-let tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről. Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét, valamint a közgyűlési tárgyalás időpontját.
(2) Az előkészítéssel megbízhatja a rendelet tárgya szerint illetékes bizottságot vagy e célból külön ideiglenes bizottságot hozhat létre.
(3) A szakmai előkészítés a főjegyző feladata.
...
5) Az előkészítést követően a rendelet-tervezetet a közgyűlés elé kell terjeszteni. A főjegyző ennek során tájékoztatást ad az előkészítés során felmerült, de a tervezetben nem hasznosított kisebbségi véleményekről.
...
46. §
...
(3) A rendelet-tervezethez általános és részletes indokolás készül, amely tartalmazza:
a) a megalkotandó rendelet célját és szükségességének indokolását, a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokra történő hivatkozást stb. (általános indokolás),
b) az egyes fejezetekhez - szükség szerint egyes szakaszokhoz - fűzött részletes indokolás elemzi, hogy a tervezett rendelet miért az előterjesztés szerint javasolja az adott tárgy-ban a szabályozást.
47. §
(3) A önkormányzati rendeletet el kell helyezni a Megyei és Városi Könyvtárban. A megyei ön-kormányzati hivatalnál - ügyfélfogadási időben - a választópolgároknak lehetőséget kell biztosí-tani az önkormányzati rendeletek megtekintésére.
(4) A főjegyző köteles gondoskodni az önkormányzati rendeletek végrehajtásának figyelemmel kíséréséről, az évenkénti felülvizsgálatáról, a szükséges módosító indítványok előterjesztéséről, valamint a rendeleteknek a módosító rendeletekkel egységes szerkezetben való közzétételéről. Szükség szerint, de legalább ciklusonként a hatályos önkormányzati rendeletek teljes szövegét meg kell jelentetni.

A jegyzőkönyv
48. §
...
(3) a) A közgyűlés nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvet a főjegyző kezeli és évente bekötteti.
b) A jegyzőkönyv hiteles másolatait a főjegyző megküldi
- az ülést követő 15 napon belül a Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének,
- a Megyei és Városi Könyvtárnak.
50. §
(1) A közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót és mellékleteit, a jelenlé-ti ívet, valamint a határozatok mellékleteit, a közgyűlési tagok kérelmére az írásban is benyúj-tott hozzászólást is mellékelni kell, a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet és jelentést, a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsort, a főjegyző törvényességi észrevételét.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az ülés helyét, időpontját,
b) a megjelent közgyűlési tagok jelenléti ív szerinti létszámát, az előzetesen távolmaradá-sát bejelentett és az ezt be nem jelentett közgyűlési tagok névsorát,
c) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők névsorát,
d) az ülés határozatképességének megállapítását,
e) az elfogadott napirendeket,
f) napirendi pontonként az előterjesztés címét és előadóját, a napirend tárgyalásához meg-hívottak nevét és a képviselt szervet,
g) a szóbeli előterjesztés, kiegészítés rövid tartalmát,
h) a kérdést feltevő nevét és a kérdés lényegét,
i) a hozzászólások lényegét, illetve szó szerinti szövegét, ha azt a közgyűlés tagja kifeje-zetten kéri,
j) a szavazás számszerű eredményét,
k) a döntések szó szerinti szövegét,
l) a bejelentéseket, interpellációkat, azokra adott válaszokat,
m) a közgyűlés elnöke esetleges intézkedéseit,
n) a főjegyző törvényességi észrevételeit,
o) a közgyűlés ülésén történt fontosabb eseményeket.
...

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 82/508-100 e-mail:admin@som-onkorm.hu
Elérhetőség: 

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Vörös Tamás
Tartalom átvétel