Tolna Megyei Önkormányzat

Tolna Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részlet az SZMSZ-ből:

(1)Tolna megye választópolgárai – Szekszárd Megyei Jogú Város kivételével – a Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlésébe (a továbbiakban: Megyei Közgyűlés, vagy
Közgyűlés) választott képviselőik útján, valamint a megyei népszavazáson való
részvételükkel gyakorolhatják az önkormányzáshoz való közösségi jogokat.
...
A Megyei Önkormányzat feladat-, és hatásköre

...
(3) Az Önkormányzat és szervei feladataik ellátása során a helyi közügyekben demokratikus
módon, megfelelő nyilvánosságot biztosítva törvényesen járnak el.
...

A Közgyűlés üléseire meghívandók köre
20§
...
(3)A Közgyűlés ülésének időpontját és fő napirendjeit a Tolnai Népújságban közzé kell tenni.
...

Az ülések nyilvánossága
21. §.
(1) A Közgyűlés ülése nyilvános. A törvényben foglalt esetekben azonban zárt ülést kell
tartani, illetve a közgyűlés döntése alapján zárt ülés tartható.
(2) A választópolgárok betekinthetnek – a zárt ülés előterjesztései, valamint a Közgyűlés
ülésén kézbesítésre kerülő előterjesztések kivételével – a közgyűlés előterjesztéseibe.
Ennek érdekében az írásos előterjesztések:
a.) a soros ülés napját megelőzően legalább 5 nappal,
b.) a soron kívüli ülés napját megelőzően – a 19. § (6) bekezdésében meghatározott eset
kivételével – legalább 3 naptári nappal
a Hivatal aljegyzőjénél megtekinthetők.

A napirendek tárgyalása
33. §.
(1) A Közgyűlésen megjelent állampolgárok, társadalmi és érdekvédelmi szervek, valamint a
politikai pártok képviselői a Közgyűlés alatt – kivéve a tanácskozási joggal meghívottakat
– nem tehetnek indítványokat.
(2) A Közgyűlésen részvételi joggal meghívottak és az érdeklődők a részükre kijelölt helyen
foglalhatnak helyet, de tetszést, vagy nem tetszést nem nyilváníthatnak.
(3)A Közgyűlés elnöke felszólalási jogot engedélyezhet a részvételi joggal meghívott részére
is, amennyiben a meghívott jelzi felszólalási szándékát.

Az önkormányzati rendeletalkotás
44. §.
(1) Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti:
a.) a Közgyűlés tagja,
b.) a Közgyűlés bizottsága,
c.) a főjegyző.
(2) A kezdeményezést – a munkatervben meghatározott esetek kivételével – a Közgyűlés
elnökéhez kell benyújtani, melyet a Közgyűlés következő ülésén kell előterjeszteni.

A jegyzőkönyv
48§
(7)Az állampolgárok – a zárt ülés anyaga és jegyzőkönyve kivételével – betekinthetnek a
közgyűlési előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe.

Közmeghallgatás
49. §.
(1) A Közgyűlés évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

Közzétevő elérhetősége: 
tel.: 74/505-606 fax: 74/505-611 e-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu
Elérhetőség: 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Bartos Georgina
Tartalom átvétel