Vas Megyei Önkormányzat

Vas Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

17§
(2) A közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a megyei önkormányzati hivatal a lakosságot az ülés előtt 6 nappal a megyei napilap(ok)ban tájékoztatja. A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 15 nappal az ülés megtartása előtt nyilvánosságra kell hozni.
...
20§
(1) A közgyűlés tárgyalási anyagaiként – főszabályként – írásos előterjesztések szolgálnak.
...
22§
1) A közgyűlés elé előterjesztéseket terjeszthetnek be:

a) a témakör szerint illetékes bizottság(ok)
b) a közgyűlés elnöke, illetve megbízása alapján alelnöke
c) az illetékes bizottság véleményével a megyei közgyűlés alelnöke, a megyei közgyűlés frakciói, a képviselő.

(2) A főjegyző előterjesztés benyújtását kezdeményezheti a téma szerint illetékes bizottságnál. Indítványára a bizottság dönt az előterjesztés közgyűlés elé történő terjesztéséről.

26§

(1) A közgyűlés ülése nyilvános.

(2) Zárt ülést kell tartani választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetve visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

(3) Zárt ülés rendelhető el a megyei önkormányzat vagyonával való rendelkezés esetén és az általa kiírt pályázat elbírálásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(4) Zárt ülésen a közgyűlés tagjai, a főjegyző, az önkormányzati hivatal tárgy szerint illetékes szakértője (illetve szakértői) vehetnek részt.

27. §.

A közgyűlés elnöke az ülésen megjelent állampolgároknak két percben hozzászólási lehetőséget biztosíthat, amennyiben az állampolgár írásban, felszólalási jegyen a hozzászólási szándékát és annak rövid tartalmát az ülés megkezdéséig vagy annak szünetében jelezte.

39. §.

(1) Törvényi felhatalmazás alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhetik a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a megyei intézmények vezetői és a főjegyző.
(2) A rendeletalkotásra irányuló kezdeményezést a közgyűlés elnökénél kell benyújtani, aki azt 2 hónapon belül előterjeszti. A közgyűlés meghatározza a rendelet előkészítés menetét és azt, hogy a tervezetet mely szervekkel kell egyeztetni, s azt milyen vitafórumon kell megvitatni.
...

(5) Az előkészítést követően a rendelet-tervezetet – szükség szerint indokolással együtt – kell a közgyűlés elé beterjeszteni. A főjegyző a közgyűlésen tájékoztatást ad az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem hasznosított véleményekről is.

42§

(3) A jegyzőkönyvekbe – kivéve a zárt ülésről készülteket – az önkormányzati hivatalban lehet betekinteni, erről a lakosságot tájékoztatni kell.

Közzétevő elérhetősége: 
drkunlaszlo@vasmegye.hu
Elérhetőség: 

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Kun László, jegyző
Tartalom átvétel