Veszprém Megyei Önkormányzat

Veszprém Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részlet az SZMSZ-ből:

A közgyűlés összehívása
11. §

(8) [14]A közgyűlés üléseinek helyét, időpontját és a tárgyalandó napirendeket a megyei napilapban legalább egy alkalommal az ülés előtt közzé kell tenni. A közgyűlési meghívót, valamint a nyilvános tárgyalási előterjesztéseket a kiküldés időpontjában meg kell jeleníteni a megyei önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu )

Az előterjesztések
12. §
...
(2) A közgyűlés elé előterjesztéseket nyújthatnak be:
a) a témakör szerint hatáskörrel rendelkező bizottság(ok),
b) a közgyűlés elnöke, alelnöke(i), továbbá tanácsnoka(i), képviselő(i), képviselők csoportja(i),
c) a közgyűlés által napirendre tervezett előterjesztések tekintetében az érintett intézmények, vagy más szervezetek vezetői,
d) a főjegyző.
...
A tanácskozás, a tanácskozás rendje

13. §
(1) [25]A közgyűlés ülése nyilvános, amelyről, - a közgyűlés munkájának zavarása nélkül – hang-, film- vagy videofelvétel készíthető.
(3) [27]A közgyűlés zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá az önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.
...

Rendeletalkotás
19.§

7) [46]A közgyűlés rendeleteit a megyei önkormányzat hivatalos lapjában kell kihirdetni és a megyei önkormányzat honlapján megjelentetni. Az állampolgárok szélesebb körét érintő rendeleteket a megyei sajtóban is nyilvánosságra kell hozni.
...

VII. FEJEZET
Közgyűlés elnöke, alelnökei, főjegyző, aljegyző
29. §

12) A közgyűlés elnöke, az alelnökei, a főjegyző és az aljegyző a megye lakosságával, a települési önkormányzatokkal, valamint az ellátó és szolgáltató szervezetekkel való közvetlen kapcsolattartás érdekében fogadónapot tartanak.
(A fogadónapok tartásának rendjét a szabályzat 10. sz. függeléke tartalmazza.)

Közzétevő elérhetősége: 
Hivatali főszám: 88/545-000 Mellék: 162, mokfojegyzo@vpmegye.hu
Elérhetőség: 

8100 Veszprém, Megyeház tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Zsédenyi Imre, főjegyző
Tartalom átvétel