Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

RENDELETALKOTÁS
29. §
(1)A rendelet-tervezet előkészítése, véleményezése:
a) A Közgyűlés - a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítésénél - alapelveket, szempontokat állapíthat meg.
b) A tervezetet a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett munkatársai (osztálya) készítik elő. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerinti közgyűlési bizottság, tanácsnok, ideiglenes bizottság, valamint külső szakértő is. A Polgármesteri Hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet közgyűlési bizottság, tanácsnok, ideiglenes bizottság, valamint külső szakértő készíti el. A megbízásról - ha a tervezetet nem a Polgármesteri Hivatal készíti el - a Közgyűlés munkatervében, vagy külön határozattal, illetőleg a polgármester dönt.
c) A tárgyban szükséges érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel történő egyeztetést a polgármesteri hivatal végzi el. Ezen szervek és szervezetek körét a polgármester határozza meg.
d) A tervezetet - a jegyző véleményével együtt - véleményezés céljából a tárgykör szerint érintett bizottság(ok), ezt követően a Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottság elé kell terjeszteni.
e) A lakosság széles körét érintő önkormányzati rendelettervezet esetében - a rendeletalkotást megelőzően - biztosítani kell, hogy az állampolgárok véleményt nyilváníthassanak róla. A lakossági véleménynyilvánítás formáira a Jogi, Ügyrendi és Bűnmegelőzési Bizottság tesz javaslatot, s erről a Közgyűlés dönt. A lakossági véleménynyilvánítás formái:
- helyi sajtóban a tervezet közzététele, az írásos véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása,
- lakossági fórumok szükséges formái (közmeghallgatás, városrészi tanácskozás, a rendelet által érintett állampolgárok vélemény nyilvánítása).
A lakossági vélemény-nyilvánítás lehetőségét, fórumait a polgármesteri hivatal szervezi meg.
(2) A rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztése :
a) a rendelet-tervezetet a polgármester, alpolgármester, közgyűlési bizottság, tanácsnok, ideiglenes bizottság, a jegyző terjeszti a közgyűlés elé.
b) A rendelettervezetet az indoklással együtt kell a Közgyűlés elé terjeszteni. Egyidejűleg tájékoztatni kell a Közgyűlést az előkészítés és a véleményezés során felvetett, de a tervezetben fel nem vett kisebbségi javaslatokról - utalva a mellőzés indokaira is.
c) A rendelet-tervezet elfogadásához, valamint a rendeletalkotással kapcsolatos részszavazások esetében a döntéshozatalhoz minősített többség kell.
d) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írják alá.
30. §
(1) A rendeletek jelölése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének sorszám/év (hó. nap) rendelete a …ról/ről. A zárójelben feltüntetett dátum a rendelet kihirdetésének időpontja.
(2) A Közgyűlés által elfogadott rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. Az állampolgárok jelentős részét érintő rendeleteket (pl. helyi adók, településrendezési terv, lakásügyi rendelet, stb.) egyéb más módon is közzé kell tenni.
(3) A rendelet kihirdetéséről és egyéb módon történő közzétételéről a jegyző gondoskodik. A rendelet irattári példányát kihirdetési záradékkal kell ellátni.
(4) A rendeletet meg kell küldeni azon szerveknek, szervezeteknek és intézményeknek, amelyek számára az feladatot, vagy hatáskört állapít meg.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 76/513-595, email: kenderes@kecskemet.hu
Elérhetőség: 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
Kenderes Zsuzsa
Tartalom átvétel