Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

A rendelet tervezeteket és a módosításokat a köz számára is nyilvános közgyűléseken teszik közzé, véleményzésre bocsájtják. A lakosság számára írásos véleményezésre van lehetőség, melyek a jogszabály elfogadásáról szóló jelyzőkönyvel együtt mellékletben megtekinthetők. Ezek azonban az SZMSZ-ben nem meghatározott adatok, viszont a honlap szerkezete alapján mégis jól működő eljárások. http://www.eger.hu/Önkormányzat/Közgyűlés/Közgyűlésianyagok/tabid/279/Default.aspx

Az állampolgári véleményezésre a legtöbb esetben harminc napos határidőt adnak. A rendeletek elfogadása így kérlépcsős rendben történik. Az esetleges véleményeket a második forduló jegyzőkönyvéhez csatolják, tartalmát értékelik a rendelet elfogasáa előtt. Ezek azonban az SZMSZ-ben nem meghatározott adatok, viszont a honlap szerkezete alapján mégis jól működő eljárások.

Jegyzői és Képviselői Iroda:Gondoskodik a közgyűlési meghívó és feladatterv elkészítéséról és a közgyűlési anyagok képviselőkhöz, bizottsági tagokhoz és meghívottakhoz való eljuttatásáról. Jegyz könyvvezet t biztosít a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a közgy lés és a
közmeghallgatás írásos anyagának elkészítésére, az elkészült jegyz könyveket megküldi
az Alapokmányban meghatározott szerveknek.
• Információt nyújt az önkormányzati szervek döntéseir l, a hatályos rendeletekr l.
Közrem ködik az önkormányzati rendeletek és határozatok számítógépes, egységes elvek
szerinti nyilvántartásának kialakításában, m ködtetésében. Szükség esetén deregulációs
intézkedéseket kezdeményez.
• Gondoskodik a rendelet-tervezetek és egyéb hirdetmények közzétételér l, kezeli a
városházi hirdet táblát.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 36/523-700, 774mell. e-mail:szaloczi.ilona@ph.eger.hu
Elérhetőség: 

3300 Eger, Dobó tér 2.

Közzétételről gondoskodik: 
Szalóczi Ilona 36/523-700, 774mell. szaloczi.ilona@ph.eger.hu
Tartalom átvétel