Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

"Az SZMSZ 7.sz. mellékletének, II fejezete tartalmazza: ""RENDELETALKOTÁS
1. A rendeletalkotás előkészítésének rendje
1.1. Rendeletalkotás kezdeményezése
a./ Rendeletalkotás kezdeményezhető szóban, írásban, a szabályozni kívánt tárgykör (beleértve a meglévő rendelet módosítását, kiegészítését és hatályon kívül helyezését is) megjelölésével, vagy a rendelet-tervezet benyújtásával a polgármesternél.
b./ Rendelet alkotását kezdeményezhetik a közgyőlés tagjai, bizottságai, a jegyző, szolnoki székhelyő jogi személyek, továbbá választójoggal rendelkező szolnoki lakosok.
c./ A polgármester a kezdeményezést javaslatokkal együtt közgyőlés elé terjeszti. A javaslatok kialakításához igényelheti a tárgy szerint illetékes bizottság véleményét. A rendeletalkotás szükségességéről és az előadó személyéről a közgyőlés dönt.
1.2. A rendelet-tervezet előkészítésének folyamata
a./ A Közgyőlés által kijelölt előadó felelős a rendelet előkészítéséért, a rendeletalkotásban részt vevő szervezetek (hivatal, szakértők, stb.) közremőködésének koordinálásáért.
b./ A jegyző külön is felelős azért, hogy a rendelet-tervezet szakmai és egyéb jogi szabályokkal összhangban álljon.
c./ Az előadónek elemezni szükséges a szabályozni kívánt társadalmi viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének eszközeit, a szabályozás várható hatását, a végrehajtás feltételeit.
2. A rendelet tartalmi és alaki követelményei
2.1. A rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell:
a./ azt a jogszabályt, amely felhatalmazást ad a rendeletalkotásra.
b./ a rendelet célját,
c./ a szabályozás tárgyára vonatkozó helyi előírásokat, magatartási szabályokat,
d./ a magatartási szabályok megsértésének következményeit (ez nem mindig szükségszerően szabálysértés, lehet pl. jog megvonása is),
e./ a hatályba léptető rendelkezéseket,
f./ a hatályon kívül helyezendő rendelethely megjelölését.
2.2. A rendelet szövegezésének világosnak, egyértelmőnek kell lenni, kerülni kell a felsőbb jogszabály szövegének ismétlését. A törvények keretei között kell szabályozni a helyi viszonyokat, illetve törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására helyi érdekő közügyekben a társadalmi viszonyok teljes körő szabályait kell tartalmazni a rendeletnek.
2.3. A rendelet megjelölése: ""Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlése ..../200 . (a kihirdetés időpontja: hónap római számmal, nap arab számmal) KR. rendelete. 1
3. A rendeletalkotás folyamata
3.1. Az elkészített rendelet-tervezetet véleményezésre az illetékes közgyőlési bizottság elé kell terjeszteni, amelynek ülésére meg kell hívni az előkészítésben közremőködőket és a rendeletalkotás kezdeményezőjét.
4. A rendelet megalkotása utáni feladatok
4.1. A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.
4.2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
4.3. A jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a közgyőlési rendeletek érvényesülését, gondoskodik az egységes szerkezetbe foglalásáról.
Kezdeményezi a rendelet felülvizsgálatát, időszerő módosítását, hatályon kívül helyezését.""
"

"LAKOSSÁGI KAPCSOLATOK
71. § Szervezett formái:
- közmeghallgatás,
- lakossági fórum,
- polgármesteri, alpolgármesteri fogadónap,
- képviselői fogadónap,
- közgyőlési bizottságok ülései.
72. § (1) A közgyőlés évente egyszer közmeghallgatást tart a Városháza dísztermében.
(2) A képviselők és a Polgármesteri Hivatal szükség szerint lakossági fórumokat tarthatnak elsősorban városrendezési tervek elfogadása előtt, vagy egyes városrészeket érintő, közérdekő kérdések megtárgyalása előtt. A lakossági fórumok szervezése során a Polgármesteri Hivatal - előkészítésben illetékes belső szervezeti egysége - egyeztet az adott választókerület önkormányzati képviselőjével, és az időpontot úgy határozzák meg, hogy a képviselő arról legalább 8 nappal korábban értesüljön.
(3) A közmeghallgatás, lakossági fórum időpontját, helyét, témáját közhírelni kell az írott és elektronikus sajtón keresztül. A közhírelést a közmeghallgatás, illetve a lakossági fórum előtt legalább 5 nappal korábban meg kell tenni.
(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyen részt vesznek a képviselők, illetve meghívást kapnak a 10. §-ban felsorolt személyek.
(5) A közmeghallgatáson a megjelentek 5 perces időkorlátozással fejthetik ki véleményüket közérdekő kérdésekkel kapcsolatosan.
(6) A közgyőlés tisztségviselői és a képviselők a feltett kérdésekre lehetőleg a közmeghallgatáson szóban, de legkésőbb 15 napon belül írásban kötelesek válaszolni.
(7) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv, a lakossági fórumról feljegyzés készül.
73. § (1) A polgármester és az alpolgármesterek minden hónap első szerdai napján fogadónapot tartanak.
(2) A képviselők az általuk bejelentett időpontban fogadónapot tarthatnak.
(3) A társadalmi és civil szervezetek képviselőinek tanácskozási jogot biztosítanak a közgyőlési bizottságok, ügyrendjeikben meghatározottak szerint.

"

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 56/503-443 e-mail: szakalie@ph.szolnok.hu
Elérhetőség: 

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Szakali Erzsébet, jegyző
Tartalom átvétel