Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

"Előterjesztések
7. §
/1/ Az előterjesztés (jelentés, beszámoló, tájékoztató, stb.) rövid, határozati javaslatot is megalapozó, értékelő és elemző legyen. A lakosság széles körét érintő témájú előterjesztések készítése során - megfelelő fórumokon - meg kell ismerni az érintett társadalmi szervek, egyesületek, stb. véleményét, javaslatait. A lakosság egészét érintő legfontosabb döntések meghozatala előtt - legalább két héttel előbb meghirdetett helyen, időben és témakörben - közmeghallgatást kell tartani, ha a képviselők egyharmada (12) fő kéri azt a téma megjelölésével.[9]
/2/ Az előterjesztés első része általában tartalmazza:
a./ a napirendre tűzés indokát, az esetleges korábbi döntések végrehajtását, több oldalú tárgyilagos elemzés alapján a helyzet értékelését, az elért eredményeket, a meglévő hiányosságokat, azok okait, az elérni kívánt célt,
b./ gazdasági, pénzügyi kihatású javaslatoknál gazdaságossági számítást, s a megvalósításhoz szükséges eszközök, a pénzügyi fedezet biztosításának módját,
c./ a lehetséges döntési változatok indoklását, s azt, hogy előterjesztő melyik változatot támogatja,
d./ az előkészítés során felmerült bizottsági és kisebbségi véleményeket,
e./ a helyzetelemzéssel és a gazdaságossági számításokkal kapcsolatos adatokat táblázatba foglalva mellékletként.
Az előterjesztéshez mellékelni kell továbbá a döntéshez szükséges egyéb információs anyagokat is.
/3/ Az előterjesztés második része - kivéve a tájékoztatót - a határozati javaslat, amely tartalmazza:
a./ az előterjesztés első része elfogadására irányuló javaslatot, szükséges esetben rövid, tömör megállapítással, értékeléssel,
b./ egyértelműen megfogalmazott feladat-meghatározást, döntési változatok esetén erre utalással a döntési javaslatokat,
c./ javaslatot a megvalósításhoz szükséges eszközök, feltételek biztosítására,
d./ a végrehajtás határidejét, a felelősök megjelölését, a beszámolás idejét.[10]
/4/ Az előterjesztésen fel kell tüntetni az előkészítő(k) nevét, az előkészítés során felhasznált főbb forrásokat, (szakvélemény, statisztika, stb.) és azt, hogy mely szervekkel történt egyeztetés.
A rendelet-tervezetet, átfogó koncepciókat, illetve a lakosság széles körét érintő egyéb testületi anyagokat az ülés előtt 21 nappal, míg a többi előterjesztést az ülés előtt legalább 14 nappal kell a polgármesterhez benyújtani.
Az előterjesztés egyéb tartalmi és formai követelményeit a polgármester külön szabályozza, mely az SZMSZ 3. számú mellékletét képezi.[11]
/5/ A rendelet-tervezethez bármely képviselő - a polgármesterhez címezve - írásos módosító indítványt nyújthat be. Ezt a várható napirendre tűzés előtt 3 munkanappal el kell juttatni a Polgármesteri Hivatalba. A város költségvetésének tárgyalásakor a kiadási oldalt módosítani csak a forrás megjelölésével lehet.
8. §
/1/ Előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a bizottságok, a képviselők, a jegyző, a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, s egyes átfogó önkormányzati területekért felelős dolgozók jogosultak. Az előterjesztés előadója az előterjesztő megbízása alapján más is lehet.[12]
/2/ Az előterjesztéseket a Közgyűlés állandó, ideiglenes bizottságai feladatkörükben előzetesen véleményezik.
/3/ Önkormányzati rendelet-tervezet az illetékes bizottságok állásfoglalásával és minden esetben a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményével együtt terjeszthető elő.[13]
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS
45. §
/1/ Önkormányzati rendelet alkotását a polgármesternél kezdeményezheti a Közgyűlés tagja, bizottsága, a városrészi és a települési kisebbségi önkormányzat, illetve helyi társadalmi szervezet vezetőtestülete és a jegyző.[83]
/2/ A rendelet-tervezetet az előterjesztések tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni, s ahhoz a lakosság széles körét érintő tervezeteknél - az előterjesztés szerinti általános indokolás mellett - §-onkénti részletes indokolást kell készíteni.
/3/ A lakosság jogait és kötelességeit alapvetően érintő rendelet-tervezeteket az érintett érdekvédelmi, tudományos és társadalmi szervezetek bevonásával szervezett szakmai és társadalmi fórumokon meg kell vitatni és a megfelelő kiegészítések, módosítások után közmeghallgatást lehet tartani[84]
/4/ [85]
/5/ [86]
A Közgyűlés rendeleteinek kihirdetése és nyilvános
közzététele[87]
46. §
/1/ Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, mely a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kihelyezéssel valósul meg.[88]
/2/[89] A Közgyűlés rendeleteit és közérdekű határozatait a „Nyíregyházi Napló” című újságban mint az Önkormányzat hivatalos lapjában, valamint Nyíregyháza város honlapján[90] közzé kell tenni.[91]
"

A honlapon (www.nyirhalo.hu) előterjesztések menüpont alatt a velemeny@nyirhalo.hu e-mail címre várják a véleményeket.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 42/524-524/127, e-mail:beresne@nyirhalo.hu
Elérhetőség: 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
Béres Józsefné és dr. Kádár Csaba
Tartalom átvétel