Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

"""Önkormányzati rendeletalkotás

24. § A közgyűlés rendeletet alkothat a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására.
25. §. A rendelet alkotását kezdeményezheti a közgyűlés tagja, bizottsága, a jegyző és az aljegyző.

26. § (1) Rendelettervezetet a polgármester, az alpolgármester(ek), a közgyűlés tagja, bizottsága, a jegyző és az aljegyző terjeszthet elő.

(2) A rendelettervezet szavazása során a módosító javaslatok elfogadásához egyszerű többség is elég, minősített többség a végszavazás során szükséges. A módosító javaslatot a polgármesternek illetve a levezető elnöknek írásban kell benyújtani legkésőbb a rendelet-tervezet részletes vitájának lezárását megelőzően. A rendelettervezethez indokolást kell fűzni. Az előterjesztésben be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági és szakmai körülményeket, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni kell a jogi megoldás szempontjait. Amennyiben a rendelettervezet a európai közösségi jog tárgykörét érinti, az előterjesztésben tájékoztatást kell adni arról, hogy a javasolt szabályozás milyen mértékben tesz eleget a jogharmonizációs követelményeknek, illetőleg összeegyeztethető-e az Európai Közösségek jogszabályaival. Ha a rendelet az Európai Unió jogának való megfelelést szolgálja, erre a rendelet végén, az irányadó uniós jogi aktus megjelölésével utalni kell. Ha a rendelettervezet rendeletet kíván módosítani vagy hatályon kívül helyezni, a címben ezt jelezni kell.

(3) A rendelettervezetet a bizottság elnöki értekezleten kijelölt bizottságok megtárgyalják. Minden rendelettervezetet a közgyűlésnek történő benyújtás előtt az Ügyrendi-, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság jogi szempontból véleményez.""
"
"""Helyi népszavazás, népi kezdeményezés, közmeghallgatás, városi gyűlés, városrészi tanácskozás

35. § (1) A helyi népszavazást a választópolgárok 25 %-ának kezdeményezése esetén ki kell írni.
(2) A népi kezdeményezést a választópolgárok 10 %-ának kezdeményezése esetén köteles a közgyűlés napirendre tűzni.
(3) A kezdeményezések hitelességének vizsgálatáról, az aláírások ellenőrzéséről a Helyi Választási Bizottság gondoskodik.

36. § (1) A közmeghallgatás helyéről, idejéről a lakosságot a közgyűlésekhez hasonló módon, nyolc nappal korábban kell értesíteni.
(2) A lakosság számára lehetővé kell tenni, hogy a kérdéseit a közmeghallgatás előtt írásban vagy elektronikus úton és öt munkanapon keresztül telefonon is feltehesse.
(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.
(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.

37. § (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében - az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából - városi gyűlést hívhat össze.
(2) A gyűlés helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a választópolgárokat a sajtó útján kell tájékoztatni a rendezvény előtt legalább 5 nappal.
(3) A gyűlést a polgármester vezeti. Erre meg kell hívni a képviselőket, a jegyzőt, a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit.
(4) A gyűlésről feljegyzés készül, melynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

38. § (1) A város egyes összefüggő területén élő állampolgárokat érintő, kiemelkedően fontos településfejlesztési és közszolgáltatási ügyekben - a helyi lakosság véleményének megismerése céljából - városrészi tanácskozás tartható.
(2) A tanácskozás napirendjéről, helyéről és idejéről az állampolgárokat a sajtó útján kell tájékoztatni a rendezvény előtt legalább 5 nappal.
(3) A városrészi tanácskozást a polgármester, az alpolgármester(ek) vagy a településrészi önkormányzat elnöke vezeti.
(4) A városrészi tanácskozásról az elhangzott vélemények, javaslatok állásfoglalások lényegét tartalmazó feljegyzés készül, ennek elkészítéséről a tanácskozás vezetője gondoskodik.""
"

11. § (1) "A közgyűlés általában öt hetente, csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel tartja rendes ülését." 14. § "A közgyűlés időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a polgármester legalább három nappal az ülés előtt a sajtó útján és a meghívónak az önkormányzat internetes portálján való közzétételével, valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével értesíti a lakosságot".16. § (1) A közgyűlés ülései – a zárt ülés kivételével - nyilvánosak (SZMSZ).

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 92/502-118, e-mail: tferi@ph.zalaegerszeg.hu
Elérhetőség: 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Közzétételről gondoskodik: 
Takács Ferenc
Tartalom átvétel