Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pécs Megyei Jogú Város Önrkományzata - alapadatok

Véleményezés módja: 

RENDELETALKOTÁS
36.§
/1/ A Közgyűlés a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény
felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot.
/2/ A rendelet kezdeményezésére, megalkotására a Szabályzatot
az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
/3/ A rendeletek szövegszerű tervezetét a Polgármesteri
Hivatal szakmai szervezeti egységei készítik elő.

A tervezetet csak bizottsági tárgyalás, illetőleg a felügyeletet
ellátó tanácsnok véleményének és a jegyző törvényességi
véleményének kikérése, valamint a 76.§ (4)
bekezdés h.) pontjában megnevezett eljárásban az
ágazatilag illetékes szervek véleményének kikérése
után lehet Közgyűlés elé terjeszteni.
- 12 -
/4/ A rendelettervezet tárgyalása kétfordulós. Először az
általános vitára kerül sor. Az általános vita a szabályozás
szükségességének, a szabályozás elveinek megvitatásából
áll. Módosító javaslatokat csak az általános
vita lezárásáig lehet el_terjeszteni.
/5/ Az általános vita lezárása után dönt a Közgyűlés a
rendelettervezet részletes vitára bocsátása vagy további
bizottsági tárgyalás szükségessége és újbóli előterjesztése
felől. Amennyiben a rendelettervezethez módosító
javaslatot nem terjesztettek elő, részletes vitára
nem kerül sor.
/6/ A részletes vita a rendelettervezet módosításokkal
érintett részének megvitatásából áll.
/7/ A módosító javaslatot az előterjesztő a vita lezárásáig
visszavonhatja.
/8/ A rendelettervezet általános és részletes vitája ugyanazon
az ülésen is történhet.
/9/ A Közgyűlés a szavazás során először a rendelettervezetet
módosító javaslatokról, majd a rendelettervezet
egészéről dönt.
/10/ A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá
/11/ Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatalban
a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, azaz a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Főosztályának
hirdetőtábláján közszemlére kell tenni.

"Véleményezési lehetőségről nem találtunk információt, a nyilvánosságról mindössze a 10. paragrafus rendelkezik eléggé szűkszavúan. Az 5.§-ban még annyi szerepel, hogy a közgyűlés gazdasági programjához, munkatervéhez ki kell kérni a civil kerekasztal véleményét is. 10.§
Nyilvános ülés
/1/ A Közgyűlés ülése nyilvános.
/2/ A Közgyűlés tanácskozásának céljára kijelölt helyiségben
az ülés tartama alatt a meghívottak, illetve a
polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezet_i,
vagy azok megbízottai tartózkodhatnak.
/3/ A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt
helyen foglalhat helyet. Azt, aki a tanácskozás helyszínén
jogosulatlanul tartózkodik, az elnök távozásra
hívhatja fel. Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja,
az elnök a rendzavarót, vagy ha annak személye
nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot az ülésről
kiutasíthatja.
/4/ A nyilvános üléseket az Önkormányzat tulajdonában
lévő PÉCS TV Kommunikációs Kft. a kommunikációs
szerződésben foglaltak alapján közvetíti.
11.§
Zárt ülés

/1/ A Közgyűlés zárt ülést tart: választás, kinevezés,
felmentés, vezet_i megbízás adása, illetőleg visszavonása,
fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igénylőszemélyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett az
erre vonatkozó előzetesen bekért írásbeli nyilatkozatával
a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá
önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési
ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
eljárás tárgyalásakor.

/2/ A Közgyűlés zárt ülést rendelhet el az önkormányzat
vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket
sértene.

/3/ A zárt ülésen a Közgyűlés tagjai, a kisebbségi önkormányzat
tagjai, a jegyző, aljegyző, továbbá meghívása
esetén az érintett és a szakértő vesz részt.
"

Önkormányzat neve: 
Pécs Megyei Jogú Város Önrkományzata
Közzétevő elérhetősége: 
jegyzo.pecs@baranya.hu
Elérhetőség: 

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Papp Judit , jegyző
Tartalom átvétel