Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

6/2004. (III. 10.) sz.R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 15. §
(3) A rendes ülésre szóló meghívót az írásbeli előterjesztésekkel együtt a közgyűlés ülésének napját megelőzően legalább 17 nappal kézbesíteni kell.
(4) A 16. §. d.) – f.) pontjaiban meghatározottak csak ahhoz a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket kapják meg, amelyikhez meghívásuk szól.
(5) Amennyiben egyes előterjesztések postázására nem a meghívóval egyidejűleg kerül sor, azokat olyan időpontban kell kézbesíteni, hogy a bizottságok által tárgyalható legyen.
(6) A meghívónak a munkatervbe felvett napirenden túl tartalmaznia kell a polgármester, alpolgármesterek, jegyző, bizottságok, tanácsnokok és a helyi kisebbségi önkormányzatok által benyújtott előterjesztéseket, valamint az önálló képviselői indítványokat.
16. §
(1) A közgyűlés ülésére a képviselőkön, tisztségviselőkön, a jegyzőn és az aljegyzőn kívül tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) megyei közigazgatási hivatal vezetőjét,
b) a város azon országgyűlési képviselőit, akik nem tagjai a közgyűlésnek
c) a helyi kisebbségi önkormányzatok elnökeit,
d) a napirend előadóját, amennyiben egyébként nem kötelezően meghívott,
e) akinek meghívása jogszabály szerint kötelező,
f) akinek a meghívását a polgármester, vagy a közgyűlés a megtárgyalandó napirend témájától függően indokoltnak tartja,
g) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
h) az önkormányzati tulajdonú (résztulajdonú) gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok) és az önkormányzati intézmények vezetőit.
(2) A közgyűlés nyilvános ülésére a sajtó helyi és megyei képviselőit meg kell hívni. 22.§
(1) Sürgősségi indítványt a tisztségviselők, a bizottságok elnökei – bizottsági állásfoglalás alapján – vagy legalább hat képviselő együttesen, írásban terjeszthet elő.
(2) Rendelet-tervezetet sürgősségi indítványként nem lehet előterjeszteni.
(3) Az indítvány a sürgősség tényének és rövid indoklásának ismertetése mellett, törvényességi véleményezéssel ellátva, legkésőbb a közgyűlést megelőző hétfői napon 12 óráig nyújtható be a polgármesternél. 26. §
(2) Az előterjesztések kizárólag írásban terjeszthetők elő, a jegyző törvényességi vizsgálatát követően. A tájékoztató esetében észrevételek, kérdések felvetésére van lehetőség, érdemi döntést nem tartalmazhat.
(3) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:
Előlap:
- iktatószám,
- az előterjesztés tárgya,
- mellékletek száma,
- az előterjesztés összeállítójának megnevezése, aláírása,
- egyeztetők megnevezése, aláírása
- törvényességi ellenőrzést végző személy megnevezése, aláírása,
- ha az előterjesztés zárt ülésen kerül (kerülhet) megtárgyalásra, az erre való utalást,
- sürgősségi indítvány esetén a sürgősség okának rövid indokolását.
I. rész:
- a tárgy és a tényállás pontos meghatározását,
- az esetleges korábbi testületi döntést,
- a lehetséges döntési alternatívákat,
- a meghozandó döntés indokait és jogszabályi alapját,
II. rész:
- határozat-tervezet és/vagy rendelet-tervezet,
- a végrehajtásért felelős, közreműködő szerv vagy személy megnevezését, a végrehajtási határidő megjelölését,
- testületi határozatban kötelezően előírt mellékleteket.
(4) Az alaki és tartalmi kellékeket értelemszerűen alkalmazni kell a beszámolóra is. Tájékoztató esetén törvényességi észrevételezési kötelezettség nincs.
(5) Végrehajtásért és ellenőrzésért felelősként bizottság, tisztségviselő, és a jegyző jelölhető meg.
(6) A polgármesteri hivatal érintett szervezeti egységét, az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetőjét, illetve más, a végrehajtásban érdekeltet közreműködőként kell feltüntetni.
(7) Az írásos előterjesztést a közgyűlés rendes ülését megelőzően legalább 6 héttel törvényességi véleményezés céljából a jegyzőnek át kell adni.
(8) Az egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában készült, valamint a személyi ügyekről szóló előterjesztést a közgyűlést megelőző 3 héttel korábban kell törvényességi véleményezés céljára átadni.
47. §
(3) Rendelet-tervezet csak akkor terjeszthető a közgyűlés elé, ha azt előzetesen a tárgy szerint érintett, valamint a Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság megtárgyalta.

SZMSZ XII. FEJEZET
A VÁLASZTÓPOLGÁROK KÖZVETLEN RÉSZVÉTELE AZ ÖNKORMÁNYZÁSBAN
Közmeghallgatás
75.§
(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart, melynek időpontját és helyét 30 nappal megelőzően a lakosság tudomására kell hozni.
(2) A munkaterv meghatározhatja, hogy mely napirendek megtárgyalása történik közmeghallgatással egybekötve.
(3) A közmeghallgatással egybekötött közgyűlés összehívására és lefolytatására a Szabályzat előírásait az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
76.§
(1) A közmeghallgatáson kötelesek részt venni a képviselők, a tisztségviselők, a polgármesteri hivatal osztályvezetői, a polgármester által kijelölt önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetői.
(2) Az ülésen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel. Egyedi hatósági ügyekben nem adható szó.
(3) Az állampolgárok és a (2) bekezdésben említett szervezetek képviselői a közgyűléshez, a képviselőkhöz, a polgármesterhez, alpolgármesterekhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, amelyre a megkérdezett tartozik válaszolni.
77.§
(1) Az ülésen elhangzott közérdekű kérdéseket és javaslatokat a közgyűlés megtárgyalja és értékeli. Amennyiben az azonnali válaszadásra, intézkedésre nincs lehetőség, kijelöli azt a szervet, vagy személyt, amely (aki) az elhangzott felszólalás tartalmát megvizsgálja, és a szükséges intézkedéseket megteszi.
(2) A felszólaló részére a vizsgálat eredményéről és a tett intézkedésekről 30 napon belül, írásban a polgármester, az alpolgármester, vagy a jegyző ad választ.
Helyi népszavazás és népi kezdeményezés
78.§
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről a közgyűlés külön önkormányzati rendeletet alkot.
Egyéb lakossági fórumok
79.§
A közgyűlés fél éves munkatervében vagy határozataiban dönt azoknak a fórumoknak, városrészi és érdekegyeztető tanácskozásoknak a rendjéről, amelyek a lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatását, illetőleg a döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.
Ilyen fórumok szervezésére – meghatározott témára vagy területre vonatkozóan – a közgyűlés bizottságai, a tisztségviselők és képviselők is jogosultak. Ezek állásfoglalásáról a közgyűlést tájékoztatni kell.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 46/512-795
Elérhetőség: 

3525 Miskolc, Városház tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
Mándokiné Szentirmai Mária
Tartalom átvétel