Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

Az önkormányzati rendeletalkotás
62. §

(1) A Közgyűlés a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2) A rendelet alkotását kezdeményezheti:
a) képviselő
b) bizottság
c) polgármester,
d) alpolgármester,
e) jegyző
f) a kisebbségi önkormányzat.

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzat, a költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelettervezet előterjesztője a Polgármester. Az egyéb rendelettervezeteket a téma szerint illetékes bizottság, illetve a Jegyző terjeszti a Közgyűlés elé.

63. §

(1) Az önkormányzati rendelet előkészítése során figyelembe kell venni:

a) a rendelet tárgya szerint érintett bizottság véleményét,
b) a tárgykör szerint érintett szervek, szakemberek véleményét,
c) a külön jogszabályokban meghatározott esetekben a reprezentatív szakszervezetek, illetve a gazdasági érdekképviseleti szervek véleményét (az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint).

(2) Ha a rendelet előkészítése indokolttá teszi, az előterjesztő javaslatára a rendelettervezetet első olvasatként tárgyalja a Közgyűlés.
64.§

(1) A költségvetésről és zárszámadásról szóló javaslatot valamennyi bizottság érdemben tárgyalja. A könyvvizsgáló véleményét az előterjesztéshez írásban csatolni kell. A költségvetés módosítását megelőzően be kell szerezni a Pénzügyi Bizottság, a módosítás tárgya szerint érintett bizottság, valamint a könyvvizsgáló véleményét, melyet az előterjesztéshez csatolni kell.
(2) A bizottság álláspontjának előadását követően a bizottsági kisebbségi véleményt annak képviselője ismerteti.
(3) A közgyűlés - a jegyző véleményének figyelembevételével - egyes rendeletek tervezetét közmeghallgatásra bocsáthatja.

Az önkormányzati döntésekre vonatkozó közös szabályok
65.§

(1) Az önkormányzati rendeletek megjelölése:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (sorszám)/(év.)(hó. nap.) rendelete a ........-ról

(2) Az önkormányzati határozatok megjelölése:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (sorszám)/(év.)(hó. nap.) határozata

(3) Az önkormányzati rendeletekről és a közgyűlés határozatairól a jegyző betűrendes és határidős nyilvántartást vezet.

(4) A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(5) A Közgyűlés által helyi önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatokat a polgármester és a jegyző, a bizottság által hozott határozatokat pedig a bizottság elnöke írja alá.

(6) A jegyző köteles gondoskodni a rendeletek kihirdetéséről. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztés napja.

(7) A rendeletet az elfogadásától számított 15 napon belül kell kihirdetni.

(8) A rendeletről szóló hirdetményt 15 napra kell kifüggeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára és meg kell jelentetni az önkormányzat honlapján.
(9) A rendeletek második módosítását követően, valamint átfogó módosítás esetén a rendeletet egységes szerkezetbe kell foglalni. Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet közzétételéről a Jegyző gondoskodik.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 22/537-137, Fax: 22/316-569; e-mail: igede@pmhiv.szekesfehervar.hu
Elérhetőség: 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
Gede István
Tartalom átvétel