Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

A közgyűlési előterjesztések

9. §

/1/ Előterjesztésnek minősül:

a./ a rendelet-tervezet,

b./ a határozati javaslat,

c./ a beszámoló,

d./ a tájékoztató.

/2/ A rendelet-tervezet és a határozati javaslat a polgármester, az alpolgármesterek, illetve a Közgyűlés bizottságai, a tanácsnok, a képviselők, továbbá a Polgármesteri Hivatal külön jogszabály által feljogosított köztisztviselője előterjesztésében kerülhet a Közgyűlés elé.

/3/ A beszámoló és tájékoztató előterjesztésére az érintett szerv (gazdasági társaság, intézmény stb.) vezetője is jogosult.

10. §

/1/ Az előterjesztéseket írásban kell elkészíteni.

/2/ Az előterjesztések főbb tartalmi elemei:

a./ az elemző rész, mely tartalmazza:

- az előzmények (korábbi döntés, intézkedés) bemutatását,

- az előkészítésben résztvevők, az előterjesztés készítőjének megjelölését,

- a tömör, lényegre törő indokolást,

- a kisebbségi, esetleges lakossági vélemények ismertetését;

- pénzügyi kihatással járó, illetve a költségvetési előirányzatok megváltoztatására irányuló javaslat esetén részletes számításokkal annak tárgyévi és legalább következő évi költségvetési kihatását és a forrásbiztosítás lehetőségét.

b./ döntési javaslat

b1./ a 9. § /1/ bekezdés a./ pontjában jelzett előterjesztéseknél a jogalkotási követelményeknek megfelelő rendelet tervezet

b2./ a 9. § /1/ bekezdés b./ pontjában meghatározott előterjesztéseknél egyértelműen megfogalmazott határozati - ha szükséges alternatív - javaslat, a döntés végrehajtása határidejének és felelősének (polgármester, bizottság, jegyző) megjelölésével.

/3/ Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeire, azok előkészítésének rendjére vonatkozó részletes rendelkezéseket e rendelet 8. sz. függeléke tartalmazza.

/4/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározott formai és tartalmi elemek hiányában a beadvány - az

/5/ bekezdésben foglaltak kivételével - nem tekinthető előterjesztésnek.

/5/ Az előterjesztések tartalmi és formai elemeire vonatkozó előírás alól a polgármester kivételes esetben felmentést adhat, illetve annak betartását kivételes esetben mellőzheti.

Ennek elfogadásáról a közgyűlés vita nélkül határoz.

/6/ Az előterjesztéseket a közgyűlés ülése előtt legalább 7 nappal - három hétnél rövidebb időn belül összehívott közgyűlés esetén 5 nappal - le kell adni az Önkormányzati és Szervezési Osztályon.
40. §

/1/ A lakosság véleményének megismerésére, a döntés-előkészítésbe való bevonása céljából fórumot kell szervezni:

a./ a közterület elnevezésekkel kapcsolatos előterjesztések előkészítése során,

továbbá

b./ ha a közgyűlés határozatban elrendeli.

/2/ A lakosság véleményének megismerésére a különböző társadalmi, érdekvédelmi szervezetek képviselőinek részvételével szervezett tanácskozás is felhasználható.

/3/ A polgármester, a képviselők a lakosság fontosabb döntésekről való tájékoztatására, illetve a választókkal való találkozás céljából is szervezhetnek fórumot.

/4/ A településrendezési tervek, illetve azok módosítása kidolgozása során az érintett lakosság tájékoztatására:

a./ az előzetes véleményezésre a városi lapban történő közléssel kell lehetőséget biztosítani;

b./ a jogszabályban előírt közzétételt a Városháza előcsarnokában, illetve -- amennyiben a téma az adott településrészre vonatkozik -- a Polgármesteri Hivatal településrészi kirendeltségein való kifüggesztéssel kell biztosítani;

c./ lakossági fórumot kell tartani az érintett részönkormányzat, az érintett terület egyéni képviselője, vagy az érintett területen lakó képviselő kérésére, illetve ha azt a főépítész szükségesnek tartja;

d./ a településrendezési tervek módosításának intézkedési szabályait külön eljárási rend biztosítja.

41. §

/1/ A fórumok szervezéséről az előkészítők a képviselőkkel együtt a jegyző segítségével gondoskodnak.

/2/ A lakossági fórum helyéről, időpontjáról, és témájáról a képviselőket, valamint a lakosságot - a helyi hírközlő szervek útján - tájékoztatni kell.

42. §

/1/ A képviselők a választókkal való kapcsolattartás céljából szükség szerint, esetenként meghatározott időpontban egyénileg vagy csoportosan fogadóórát tartanak.

/2/ A fogadóórákat elsődlegesen a lakóterületen kell megtartani, a helyiség biztosításához a jegyző segítséget nyújt. A fogadóóra időpontjáról a választópolgárokat a hírközlő szervek útján értesíteni kell.

II. Az előterjesztések előkészítésének rendje

A közgyűlés által elfogadott féléves munkaterv rögzíti az egyes testületi ülések időpontját, napirendjét - annak előterjesztőjét, továbbá a közgyűlés elé terjesztendő anyag leadási határidejét (továbbiakban: leadási határidő).

A munkaterven kívüli napirendi pontok előterjesztőjét az SZMSZ 1-2. sz. melléklet I. fejezete

(... terjeszti a közgyűlés elé) határozza meg. Az ott nem szereplő napirendek előterjesztője az SZMSZ 3. sz. melléklete szerint a polgármester, illetve az általa esetenként megbízott alpolgármester.

A munkatervben meghatározott leadási határidő betartása érdekében az előkészítő Osztály köteles az előterjesztés tervezetét kellő időben elkészíteni, azt az érintett Osztályokkal szakmailag egyeztetni, majd a következő részhatáridőket és sorrendet betartani:

a leadási határidő előtt legalább 9 nappal

- a témát összefogó alpolgármester láttamozásával ellátott és a jegyző, távollétében az aljegyző által törvényességi szempontból aláírt előterjesztés-tervezetnek az előterjesztő, illetve véleményező közgyűlési bizottságokhoz való eljuttatása,

- a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. tv. 60-62. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén az előterjesztés-tervezetnek a gazdasági kamaráknak, érdekképviseleti szerveknek történő megküldése,

- lakossági fórum tartásának kötelezettsége, illetve indokoltsága esetén a fórum megszervezése, majd az ott elhangzott vélemények továbbítása.

a leadási határidő előtt legalább 1 nappal

- az anyag véglegesítése az előterjesztő álláspontjának megfelelően. Az esetleges szakmai egyet nem értés bizottsági előterjesztésnél a záradékban, polgármesteri, illetve alpolgármesteri előterjesztésnél a III/1. pont szerint jelezhető.

- az anyaghoz csatolni kell az előterjesztő által el nem fogadott bizottsági állásfoglalásokat,

kamarai, érdekképviseleti, illetve lakossági véleményeket. Amennyiben a bizottsági ülés időpontja miatt erre nincs lehetőség a bizottsági véleményeket azok elnöke ismerteti a közgyűléssel, vagy a testületi ülés előtt kiosztásra kerül.

- az előterjesztésnek a téma összefogásáért felelős alpolgármesternek, továbbá alpolgármesteri előterjesztés esetén a polgármesternek aláírásra, a jegyzőnek távolétében aljegyzőnek törvényességi véleményezésre történő bemutatása.

- az anyag előterjesztővel történő aláíratása.

az előterjesztés leadásával egyidejűleg

a napirendhez külön meghívandókra vonatkozó javaslat jelzése.

Közzétevő elérhetősége: 
Telefonszám:(96) 500-200; e-mail: jegyzo@gyor-ph.hu, reider.erno@gyor-ph.hu
Elérhetőség: 

9021 Győr, Városház tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Papp László, Jegyző, Reider Ernő, informatikai csoportvezető
Tartalom átvétel