Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

Az írásbeli előterjesztések rendje
Kr. 18. § *(1) Írásbeli közgyűlési előterjesztést tehetnek:
a) a polgármester és alpolgármester(ek),
b) a képviselő, képviselőcsoport,
c) a tanácsnok,
d) a Közgyűlés bizottsága,
e) a településrészi önkormányzat,
f) a jegyző, aljegyző,
g) a Polgármesteri Hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői, főépítésze,
*h) azon egyéb rendészeti vagy közigazgatási szerv vezetője, aki jogszabály alapján beszámolót vagy tájékoztatást ad,
i) az akit a polgármester előterjesztőként felkér.
*(2) Az írásbeli előterjesztést a közgyűlés időpontját megelőzően legalább 10 nappal a polgármesternek és ezzel egyidejűleg a jegyzőnek kell benyújtani.
(3) Az előterjesztés törvényességi véleményeztetéséről a jegyző olyan határidő kitűzésével gondoskodik, hogy az lehetőleg a bizottsági tárgyalások időpontjáig megtörténjen.
(4) Határozati javaslatot az előterjesztésre vonatkozó törvényességi nyilatkozat hiányában a Közgyűlés csak akkor tárgyalhat, ha a jogi vélemény mellőzhetőségéről egyszerű többséggel dönt. Rendelet-tervezet törvényességi vélemény nélkül nem tárgyalható.
Kr. 19. § (1) Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha az jogszabályban előírt vagy Közgyűlés által megállapított határidő mulasztása vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be.
Sürgősségi indítvánnyal előterjesztett javaslat tárgyalásának – ha törvény nem zárja ki – nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése.
(2) Sürgősségi indítvánnyal rendelet-tervezet csak akkor tűzhető napirendre, ha a rendeletalkotási kötelezettséget magasabb szintű jogszabály írja elő olyan határidővel, hogy a jogszabályi előírás másképp nem teljesíthető.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a testületi tagok legalább egynegyede, a polgármester, a bizottság és a jegyző írásban sürgősségi indítvánnyal is javasolhatja valamely téma napirendre tűzését. Az indítványt és a hozzá kapcsolódó írásos anyagot, indokolást a Közgyűlés ülését megelőző 3. munkanapon 10.00 óráig lehet leadni a polgármesternek és a jegyzőnek.
(4) A sürgősséggel történő tárgyalásról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt. Ha az indítványt elfogadja, akkor azt az írásban megküldött napirendi sorozat előtt tárgyalja

Állampolgári jogon történő hozzászólás
Kr. 35. § *(1) A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak az elnök adja meg a szót legfeljebb 3 perc időtartamra, amennyiben hozzászólási szándékát a napirendi pont megjelölésével az elnöknél az ülés megkezdése előtt írásban jelezte, azzal, hogy a hozzászólásokra összesen 30 perc áll rendelkezésre.

Rendeletalkotás
Ötv. 16. § (1) "A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot."
Ötv. 16. § (3) "Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kr. 44. § *(1) A rendelet alkotásánál a határozathozatalra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a módosító javaslatokat csak írásban a napirendi pont tárgyalásának megkezdéséig lehet benyújtani az elnök részére, aki csak az így benyújtott javaslatról szavaztathat.
A szóbeli előterjesztés keretében tárgyalt rendelettervezet esetében módosító javaslat írásban a vita lezárásáig terjeszthető elő.

*(2) A rendeleteket Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönyében kell kihirdetni. Ha azt a terjedelem vagy a közérthetőség indokolttá teszi, a rendelet mellékletét a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közlönyéhez csatolt CD adathordozó tartalmazza.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közlönye a nyomtatott forma mellett CD adathordozón is megjeleníthető.
*(3) A rendelet jelölése:
a) teljes jelölés: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata …./20…. (hó, nap) rendelete a ……… ról/ről,
b) rövid megjelölés: …../20…. (hó, nap) Ö.r.

Elérhetőség: 

Debrecen, Piac u. 20.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Szekeres Antal, jegyző
Tartalom átvétel