Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

A rendeletalkotási eljárás főbb szabályai
29. §
/1/ A rendelet-tervezet előkészítése

a) A közgyűlés - a lakosság szélesebb körét érintő rendeletek előkészítésénél - elveket, szempontokat állapíthat meg.
b) A tervezetet a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett szervezeti egysége készíti elő. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerinti illetékes közgyűlési bizottság, ideiglenes bizottság, valamint külső szakértő is.
c) A polgármesteri hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet bizottság, ideiglenes bizottság, illetőleg szakértő készíti el.

/2/ A tervezet véleményezése

a) A rendelet-tervezet véleményezésére a kötelező szakhatósági egyeztetések után kerül sor, melyre a rendelet-tervezet előterjesztésében utalni kell.
b) A tervezetet - a jegyző véleményével együtt - véleményezés céljából a tárgy szerint érintett közgyűlési bizottság, ezt követően az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság elé kell terjeszteni.
c) Biztosítani kell, hogy a lakosság széles körének életviszonyait érintő önkormányzati rendelet megalkotásában az állampolgárok közreműködhessenek.
d) A lakossági véleménynyilvánítás formái

- a tervezet közzététele a helyi sajtóban (városi lapban) a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása,
- lakossági fórumok (közmeghallgatás, városrészi tanácskozás, a rendelet által érintett állampolgárok véleménynyilvánítása).

e) A lakossági véleménynyilvánítás formájáról az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján a közgyűlés dönt.

/3/ A rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztése és elfogadása

a) A rendelet-tervezetek előterjesztője a jegyző.
b) A jegyző az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezetet indokolással együtt a közgyűlés elé terjeszti. Egyidejűleg tájékoztatja a közgyűlést az előkészítés és véleményezés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira.
c) Amennyiben a rendeletalkotást megelőző vitában elhangzott módosító javaslatok száma, illetve tartalma indokolja, a módosításokról történő szavazás után a jegyző egy ízben kérheti a téma lezárását, és a módosításokkal történő utolsó szavazásnak ugyanazon ülésen történő későbbi időpontra halasztását.
d) A rendelet hiteles szövegét a jegyző szerkeszti meg.
e) Az önkormányzati rendelet záró rendelkezései között dátumszerűen kell megjelölni a hatálybalépés idejét.

/4/ Az önkormányzati rendelet kihirdetése és közzététele

a) Az önkormányzati rendelet kihirdetése az azt megalkotó nyilvános közgyűlés napján történik a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel.
b) Az önkormányzati rendelet közzétételéről az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján a közgyűlés dönt.
c) Az önkormányzati rendelet helyben szokásos közzétételi formái különösen:
ca) az önkormányzat lapjában való közzététel,
cb) a rendelet alkalmazása szempontjából érintett szerveknek a rendelet egy példányával történő értesítése.
d) A jegyző az önkormányzat hatályos rendeleteinek gyűjteményét kétévenként megjelenteti.

/5/ A költségvetésről és zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó speciális szabályokat az SZMSZ 51-52. §-ai tartalmazzák.

29. § /2/ Biztosítani kell, hogy a lakosság széles körének életviszonyait érintő önkormányzati rendelet megalkotásában az állampolgárok közreműködhessenek.
d) A lakossági véleménynyilvánítás formái

- a tervezet közzététele a helyi sajtóban (városi lapban) a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása,
- lakossági fórumok (közmeghallgatás, városrészi tanácskozás, a rendelet által érintett állampolgárok véleménynyilvánítása).

e) A lakossági véleménynyilvánítás formájáról az ügyrendi feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján a közgyűlés dönt.
Publikus fórum a lakosság, és a látogatók számára:http://www.bekescsaba.hu/engine.aspx?page=forum
"Tisztelt Csabaiak!
A város lakóival a közvetlenebb kapcsolattartás érdekében a polgármesteri hivatal ingyenesen hívható zöld számot működtet. A 06-80/922-008-as üzenetrögzítőn bárki elmondhatja – maximum 2 percben – a város működésével, fejlesztésével, mindennapjainkkal kapcsolatos észrevételét, véleményét. Amennyiben a telefonáló meghagyja nevét, címét, telefonszámát, az önkormányzat illetékesei válaszolnak az általa felvetett kérdésre, problémára."

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 66/523-803; e-mail:szedlacsekne@bekescsaba.hu
Elérhetőség: 

5600 Békéscsaba, Szent István tér 4.

Közzétételről gondoskodik: 
Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző
Tartalom átvétel