Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

"„36.§ Rendeletalkotás

(3) A rendeletalkotás eljárási szabályai:
a.) A közgyűlés a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítésénél alapelveket, szempontokat állapíthat meg.
b.) A rendelet szövegszerű tervezetét, előterjesztést, indokolást a Hivatal készíti elő. Megbízható azonban az előkészítéssel a tárgy szerinti közgyűlési bizottság, ideiglenes bizottság, valamint külső szakértő is. A Hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben, ha a tervezetet a közgyűlési bizottság, ideiglenes bizottság, valamint külső szakértő készíti. A megbízásról – ha a tervezetet nem a Hivatal készíti el – a közgyűlés külön határozattal, illetőleg a polgármester dönt.
c.) A tárgyban szükséges érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel történő egyeztetést a Hivatal végzi el. Ezen szervek és szervezetek körét a polgármester határozza meg.
(…)
e.) A rendelettervezethez indokolást kell fűzni. Az előterjesztésben be kell mutatni azokat a társadalmi, gazdasági és szakmai körülményeket, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismertetni kell a jogi megoldás szempontjait. Amennyiben a rendelettervezet a európai közösségi jog tárgykörét érinti, az előterjesztésben tájékoztatást kell adni arról, hogy a javasolt szabályozás milyen mértékben tesz eleget a jogharmonizációs követelményeknek, illetőleg összeegyeztethető-e az Európai Közösségek jogszabályaival. Ha a rendelet az Európai Unió jogának való megfelelést szolgálja, erre a rendelet végén, az irányadó uniós jogi aktus megjelölésével utalni kell. Ha a rendelettervezet rendeletet kíván módosítani vagy hatályon kívül helyezni, a címben ezt jelezni kell.
f.) A rendelettervezetet – a jegyző törvényességi véleményének kikérése után – a tárgykör szerint érintett bizottságok, azt követően az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé kell terjeszteni.
g.) A közgyűlés a szavazás során először a rendelettervezetet módosító javaslatokról, majd a rendelettervezet egészéről dönt.”

Az SZMSZ 36. § összefoglalása: Rendelet-tervezetet és indoklást a Hivatal készít elő, valamint érdekképviseleti és egyéb egyeztetést is ő végez. Itt előírás az állampolgárok véleményalkotása. Az előterjesztésben szerepelnie kell: a szükségesség indoklásának, jogharmonizációs követelményeknek (EU). A jegyző véleményének kikérése után az illetékes bizottságok elé terjesztés, majd szavazásra bocsátás a közgyűlésen (először módosító javaslatokat hoz, majd dönt a rendelet egészéről.)
"

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 93/500-918, Fax.:93/500-732
Elérhetőség: 

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Termecz Marianna
Tartalom átvétel