Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

Az elıterjesztések
28. § (1) Elıterjesztésnek minısül a munkatervbe felvett, vagy a 27. § (3) bekezdésében
felsorolt elıterjesztık által elızetesen javasolt
a) rendeletalkotást igénylı javaslatok,
b) határozatot igénylı javaslatok,
c) beszámoló,
d) jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint
e) tájékoztató.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt e) pont szerinti elıterjesztés kivételesen szóbeli is lehet.
(3) Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell:
- a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerő bemutatását;
- az elızményeket, s különösen a témában hozott korábbi testületi
döntéseket;
- a jogszabályi kereteket;
- több döntési változat esetén az egyes változatok mellett és ellen szóló
érveket, valamint várható következményeiket;
- a rendeletalkotási, vagy határozati javaslatot;
- és szükség szerint a felelıs és a határidı megjelölését;
- mellékelve a bizottság határozatát.
11
13(4) Az elıterjesztés csak az érintett bizottság(ok) véleményének ismeretében tőzhetı
napirendre. Bizottsági vélemény hiányában az elıterjesztést csak sürgıs, rendkívül indokolt
esetben lehet az ülés napirendjére felvenni.
(5) Az írásos elıterjesztések tartalmi, formai követelményeit az 1. számú melléklet
tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetését érintı kötelezettségvállalás fedezetét az elıterjesztésben
meg kell jelölni.
(7) A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást a Közgyőlés tudomásul
veszi. Amennyiben a testület nem ért egyet valamely intézkedéssel, a végrehajtás módjával,
döntését határozatba foglalja.
13(8) A Közgyőlés ülésén csak rendkívüli esetben, az elnök indokolása mellett lehet
bármilyen írásos anyagot a képviselıknek – helyszínen - kiosztani. Amennyiben az
elıterjesztés, illetve a 29. § szerinti sürgıs elıterjesztés az ülés napján kerül kiosztásra, úgy
annak vitáját megelızıen a levezetı elnök – a képviselıcsoport vezetıjének kérésére –
köteles legalább 10 perces olvasási szünetet elrendelni.
(9) Az elıterjesztı a vita - 24. §-ban meghatározottak szerinti - lezárásáig az elıterjesztést
bármikor visszavonhatja.
(10) Az elnök, a képviselıcsoport vezérszónoka, vagy bármely képviselı javasolhatja a
napirendi pont tárgyalásának elnapolását.
(11) Ha az elnapolással az elıterjesztı nem ért egyet, akkor a napirendi pont elnapolásáról a
Közgyőlés ügyrendi javaslatként határoz.
Sürgıs elıterjesztés
29. § (1) Sürgıs elıterjesztést a polgármester, és települési képviselı tehet.
13(2) Sürgıs elıterjesztés kizárólag elıre nem látható, gyors intézkedést igénylı ügyben,
rendkívül indokolt esetben terjeszthetı a Közgyőlés elé. A sürgısség megalapozottságát az
elıterjesztésben indokolni kell.
13(3) Sürgıs elıterjesztést legkésıbb a Közgyőlés ülését megelızı napon 12 óráig a
polgármesternél - írásban - lehet benyújtani.
13(4) A Sürgıs elıterjesztésnek általában meg kell felelnie a 28. § (3), (4) és (5)
bekezdéseiben foglalt követelményeknek. Ettıl sürgıs és rendkívül indokolt esetben a
Közgyőlés egyszerő többségő döntése alapján lehet eltérni.
(5) A sürgıs elıterjesztés napirendre vételérıl a Közgyőlés a napirend elıtt egyszerő
szótöbbséggel határoz.

13A döntés-elıkészítés nyilvánossága
45. § (1) A város hivatalos honlapján közzé kell tenni:
a) a nyilvános ülésre készült, a 28. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt, a rendelet 1.
számú mellékletében foglalt elıírásoknak megfelelı elıterjesztéseket, a 29. § szerinti
sürgıs elıterjesztéseket, a módosító indítványokat mellékleteikkel együtt, a benyújtás
idıpontjától;
b) a bizottság nyilvános ülésére készült – a bizottság átruházott hatáskörére vonatkozó –
elıterjesztéseket, a módosító indítványokat, mellékleteikkel együtt, a benyújtás
idıpontjától.
(2) A honlapon való közzétételrıl a jegyzı a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(3) Az (1) bekezdés szerint közzétett tervezet, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb
dokumentumok az elfogadást követı egy évig nem távolíthatók el a város honlapjáról.
(4) A közzétett tervezetek elérhetıségét kereshetı adatbázis segítségével kell biztosítani.
(5) A döntések elıkészítése során az önkormányzat – a város honlapján keresztül – biztosítja,
hogy az elıterjesztésekkel kapcsolatban bárki véleményt nyilváníthasson, illetve javaslatokat
tehessen.
17
13Közérdekő adatok nyilvánossága, közzétételi szabályok
46. § Az önkormányzat mőködése során keletkezett közérdekő adatok megismerésének
biztosítása a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló,
1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus információszabadságról szóló, 2005. évi
XC. törvény rendelkezései alapján történik.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 23/522-374, 30-625-7973; e-mail: amajor@erd.hu
Elérhetőség: 

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

Közzétételről gondoskodik: 
Major Angéla
Tartalom átvétel